مدیران خودرو

خدمت جدید گوگل برای ایرانیان مسدود شد

عصر کالا- شرکت گوگل اخیراً خدمت startup with Google را برای شرکت‌های نوپا (استارتاپ) راه‌اندازی کرده که دسترسی‌های ایران به این خدمت را به طور کامل مسدود ساخته است.

خدمت جدید گوگل برای ایرانیان مسدود شد
نسخه قابل چاپ
چهارشنبه ۰۵ مهر ۱۳۹۶ - ۱۶:۲۸:۰۰

  به گزارش پایگاه خبری «عصر کالا» به نقل از باشگاه خبرنگاران پویا، این سیاست آمریکایی‌ها در ادامه سیاست‌های قبلی آنهاست که دسترسی ایران را به خدمات ارائه شده در حوزه کسب‌وکارها به‌طور 100 درصدی مسدود کرده‌اند.

  این سرویس که مجموعه گسترده‌ای از خدمات اعم از ابزارها و بسترهای تولید محصول، خدمات میزبانی و ذخیره‌سازی داده، خدمات تحلیل و پردازش داده و ... را به شرکتهای نوپای حوزه فضای مجازی ارائه می‌دهد، تاثیر چشمگیری در رشد و توسعه شرکت‌های نوپا در عرصه جهانی خواهد داشت و آمریکایی‌ها در ادامه سیاست سلطه جویانه خود قصد دارند با ممانعت از دسترسی شرکت‌های نوپای ایرانی به این خدمات، کسب‌وکارهای فضای مجازی ایران را از رقابت در عرصه جهانی باز داشته و آن را به انزوا بکشانند.

  برخی از موارد مسدودی حوزه توسعه دهندگان نرم‌افزار و کسب‌وکارها شرکت‌های گوگل و آمازون در ایران به شرح زیر است:

  گوگل

  AdWords Express
  Admob
  DoubleClickByGoogle
  Local Business Center
  Google Sites
  Shopping Campaigns
  Google+Brands
  Surveys
  Tag Manager
  Google Checkout
  Google wallet
  Android Pay
  Web Elements
  Wildfire
  PageSpeed Service
  Website Optimizer
  Analytics
  Trends
  Correlate
  Books Ngram Viewer
  Think
  TensorFlow
  Ad Exchange Buyer API
  Admin Data Transfer API
  Ad Exchange Seller API
  Admin Directory API
  Email Migration API
  Admin Reports API
  AdSense Management API
  AdSense Host API
  Google Analytics API
  Google Play EMM API
  Google Play Developer API
  Google Apps Activity API
  Google App State API
  Google Compute Engine Autoscaler API
  Blogger API
  Books API
  Calendar API
  Google Cloud Network Performance Monitoring API
  Cloud Monitoring API
  Cloud User Accounts API
  Compute Engine API
  Content API for Shopping
  Google Maps Coordinate API
  CustomSearch API
  Google Cloud Datastore API
  Google Cloud Deployment Manager API
  DCM/DFA Reporting And Trafficking API
  APIs Discovery Service
  Google Cloud DNS API
  DoubleClick Bid Manager API
  DoubleClick Search API
  Drive API
  Fitness
  Freebase Search
  Fusion Tables API
  Google Play Game Services API
  Google Play Game Services Publishing API
  Google Play Game Services Management API
  Google Affiliate Network API
  Genomics API
  Gmail API
  Groups Migration API
  Groups Settings API
  Google App Engine Admin API
  Google Classroom API
  Google Cloud Billing API
  Google Cloud Resource Manager API
  Google Cloud Debugger API
  Google Cloud Trace API
  Google Container Engine API
  Google Dataflow API
  Google Cloud Dataproc API
  Genomics API
  Knowledge Graph Search API
  Google Cloud Logging API
  Google Partners API
  Google Play Movies Partner API
  Google Proximity Beacon API
  Google Cloud Pub/Sub API
  Google Apps Script Execution API
  Google Storage Transfer API
  YouTube Reporting API
  Google Identity Toolkit API
  Enterprise License Manager API
  Deployment Manager API
  Google Maps Engine API
  Google Mirror API
  Google OAuth2 API
  PageSpeed Insights API
  Google+ API
  Google+ Domains API
  Prediction API
  QPX Express API
  Google Compute Engine Instance Group Manager API
  Google Compute Engine Instance Group Updater API
  Enterprise Apps Reseller API
  Google Compute Engine Instance Groups API
  Google Site Verification API
  Google Spectrum Database API
  Cloud SQL Administration API
  Cloud Storage JSON API
  Tag Manager API
  TaskQueue API
  Tasks API
  Translate API
  URL Shortener API
  Google Fonts Developer API
  Webmaster Tools API
  YouTube Data API
  YouTube Analytics API

  آمازون

  Amazon Web Services (AWS)
  Amazon WorkSpaces
  Amazon EC2
  Amazon Lightsail
  Amazon VPC
  AWS Batch
  AWS Elastic Beanstalk
  AWS Lambda
  Auto Scaling
  Elastic Load Balancing
  Amazon Simple Storage Service (S3)
  Amazon Elastic Block Storage (EBS)
  Amazon Elastic File System (EFS)
  Amazon Glacier
  AWS Storage Gateway
  AWS Snowball
  AWS Snowmobile
  Amazon Aurora
  Amazon RDS
  Amazon DynamoDB
  Amazon ElastiCache
  Amazon Redshift
  AWS Database Migration Service
  AWS Application Discovery Service
  AWS Schema Conversion Tool
  AWS Server Migration Service
  Amazon CloudFront
  Amazon Route 53
  AWS Direct Connect
  AWS CodeStar
  AWS CodeCommit
  AWS CodeBuild
  AWS CodeDeploy
  AWS CodePipeline
  AWS X-Ray
  AWS Command Line Interface (CLI)
  AWS Tools For PowerShell
  AWS Toolkit for Visual Studio
  AWS SDk/Toolkit
  Amazon CloudWatch
  AWS CloudFormation
  AWS CloudTrail
  AWS Config
  AWS OpsWorks
  AWS Service Catalog
  AWS Trusted Advisor
  AWS Personal Health Dashboard
  AWS Management Console
  AWS Managed Services
  Amazon Lex
  Amazon Polly
  Amazon Rekognation
  Amazon Machine Learning
  Apache MXNet on AWS
  AWS Deep Learning AMIs
  Amazon Athena
  Amazon EMR
  Amazon CloudSearch
  Amazon Elasticsearch Service
  Amazon Kinesis
  Amazon QuickSight
  AWS Glue
  AWS Identity and Access Management (IAM)
  Amazon Inspector
  AWS Certificate Manager
  AWS CloudHSM
  AWS Directory Service
  AWS Key Management Service
  AWS Organizations
  AWS Shield
  AWS WAF
  AWS Artifact
  AWS Mobile Hub
  Amazon API Gateway
  Amazon Cognito
  Amazon Pinpoint
  AWS Device Farm
  AWS Mobile SDK
  AWS Cost Explorer
  AWS Budgets
  Reserved Instance Reporting
  AWS Cost and Usage Report
  AWS Step Functions
  Amazon Elastic Transcoder
  Amazon Connect
  Amazon Lumberyard
  Amazon GameLift
  AWS Greengrass
  AWS IoT
  AWS Marketplace
  Amazon Simple Email Service
  Amazon Simple Notification Service (SNS)
  Amazon Simple Queue Service (SQS)

  Amazon Elastic Transcoder
   

  برچسب ها
  پورسعیدخلیلی
  مطالب مرتبط
  مطالب مرتبط بیشتر
  دکه مطبوعات
  • هومکس
  آخرین بروزرسانی ۴ سال پیش
  آرشیو